Trustpilot

                                           RETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHEDERS BRUG AF TRUSTPILOTSTJENESTEN

                                                                                                                               (Version 4.0, November 2016)

Disse retningslinjer ("Retningslinjer(ne)") gælder for enhver virksomheds og organisations ("Virksomhed") brug af Trustpilots produkter og tjenesteydelser, herunder Trustpilots websites, fx trustpilot.com, trustpilot.dk m.fl. (vores "Website").

Brugernes brug af vores Website reguleres af Trustpilots Brugerretningslinjer. Find dem her: dk.legal.trustpilot.com/user-guidelines.

1  Invitation af brugere til at anmelde Virksomheden

En bruger ("User") er en, der:

(Ovenstående benævnes i det følgende under fællesbetegnelsen "Serviceoplevelse")

Når Virksomheden udsender invitationer til sine Brugere og inviterer dem til at anmelde Virksomheden på Trustpilot, skal Virksomheden overholde følgende regler. Reglerne gælder, uanset om anmeldelsesinvitationerne er sendt ud via Virksomhedens egne systemer eller via vores anmeldelsesinvitationsservices:

1.1  Virksomheden skal sikre sig, at Brugerne bliver inviteret på lige fod til at afgive anmeldelser af deres oplevelser med Virksomheden.

1.2  Virksomheden må ikke selektivt invitere Brugere til at afgive anmeldelser; generelt skal Virksomheden invitere alle eller ingen af sine Brugere. Hvis virksomheden ønsker at fravige princippet om alle eller ingen, skal Virksomheden sikre, at de Brugere, der inviteres til at afgive en anmeldelse, udvælges på en objektiv, upartisk måde. For eksempel kan dette gøres ved at invitere hver tredje Bruger.

1.3  Sproget i anmeldelsesinvitationerne skal være neutralt, upartisk og uafhængigt af, hvorvidt Brugerne må forventes af have haft en positiv eller negativ oplevelse hos Virksomheden. Invitationen må ikke indeholde nogen form for forsøg på at (i) påvirke Brugeren til at anmelde Virksomheden enten positivt eller negativt, (ii) tiltrække specifikke typer af Brugere eller (iii) på anden vis kunstigt fremkalde det resultat, Virksomheden ønsker.

1.4  Hvis Virksomheden har givet Brugerne et incitament til at skrive anmeldelse, skal der informeres om dette på deres virksomhedsprofilside på Trustpilot. Virksomheden skal informere Trustpilot om brugen af incitamenter ved at sende en e-mail til compliance@trustpilot.com. Incitamenter omfatter tilfælde, hvor Virksomheden tilbyder Brugere en gave, belønning, rabat eller fordel for at skrive en anmeldelse af virksomheden på vores Website.

2  Besvarelse af anmeldelser på Trustpilot, herunder publicering af grunden til rapportering af anmeldelser

Virksomheden har mulighed for at besvare anmeldelser på Trustpilot. Hvis Virksomheden besvarer anmeldelser, garanterer Virksomheden i enhver henseende, at besvarelserne:

Hvis Virksomheden rapporterer en anmeldelse på Trustpilot for at overtræde vores Brugerretningslinjer, skal Virksomheden angive en forklaring (også kaldet en "Offentlig Rapporteringsårsag"). Yderligere information om den Offentlige Rapporteringsårsag kan findes her.

Ovenstående regler omkring besvarelse af anmeldelser på Trustpilot gælder også for Virksomhedens brug af den Offentlige Rapporteringsårsag.

Hvis vi bliver notificeret eller på anden måde bliver opmærksomme på, at besvarelserne eller den Offentlige Rapporteringsårsag krænker disse Retningslinjer, kan vi slette besvarelserne eller den Offentlige Rapporteringsårsag uden forudgående varsel og informerer evt. de berørte parter og/eller myndighederne om krænkelsen - afhængig af krænkelsens natur. Vores ret til at slette er ikke betinget af, at vi angiver en grund herfor, selvom vi altid vil bestræbe os på at informere Virksomheden omkring eventuelle sletninger samt begrundelsen herfor.

3  Brug af referencenummerfunktionen

Virksomheden har mulighed for at gøre brug af Trustpilots referencenummerfunktion. Denne funktion gør Virksomheden i stand til at kræve, at Brugerne angiver et referencenummer, når de afgiver deres anmeldelse af Virksomheden. Virksomheden kan aktivere denne funktion i administrationsmodulet på sin virksomhedskonto. Yderligere information om referencenummerfunktionen kan findes her.

Såfremt Virksomheden konstaterer, at der angives ugyldige referencenumre i tilknytning til anmeldelser, er Virksomheden forpligtet til, uden ugrundet ophold, at give os meddelelse herom ved at rapportere de berørte anmeldelser.

4  Brug af referencenummerverificering

Anmeldelser, der afgives uafhængigt af vores anmeldelsesinvitationstjeneste, kan underlægges referencenummerverificering. Denne funktion kan aktiveres, hvis Virksomheden oplever alvorlig, dokumenteret misbrug på Trustpilot, som væsentligt skader Virksomhedens omdømme.

Referencenummerverificering kan kun aktiveres af vores Compliance Team og kan kun etableres ved at indsende en anmodning til os via e-mail til compliance@trustpilot.com sammen med dokumentation for misbrugen. Referencenummerverificering kan ikke retroaktivt verificere anmeldelser, der er er afgivet forud for aktiveringen. Yderligere information om referencenummerverificering kan findes her.

Vi forbeholder os retten til at lukke for referencenummerverificeringsfunktionen i tilfælde af mistanke om misbrug, og/eller såfremt vi vurderer, at der ikke længere er behov for den.

Hvis Virksomheden ændrer sin måde at nummerere ordrer på, skal Virksomheden, uden ugrundet ophold, informere os herom ved at sende en e-mail til compliance@trustpilot.com.

5  Brug af Trustpilot Designs

Virksomheden kan i sit administrationsmodul på Trustpilot se, om Virksomheden er berettiget til at anvende Trustpilots logoer, grafik og varemærker ("Trustpilot Designs").

I vores Varemærkeretningslinjer, Styleguide, Integrationsretingslinjer og Markedsføringsretningslinjer er det nærmere beskrevet, hvem der må anvende Trustpilot Designs, hvor de må anvendes og hvordan.

Hvis Virksomheden har ret til at vise sin TrustScore, kategoriplacering, Trustpilotstjerner og andre Trustpilotdata i sit marketingmateriale, på sit website osv, og gør brug af denne ret, skal Virksomheden sikre ikke at vise disse på en vildledende, partisk eller på anden vis vildledende måde. Virksomheden skal sikre, at de(n) viste TrustScore, kategoriplacering, Trustpilotstjerner og andre Trustpilotdata altid er korrekt(e) og afbilleder Virksomhedens aktuelle TrustScore, placering og antallet af tildelte Trustpilotstjerner på Trustpilot. Virksomhedens forpligtelse til præcis gengivelse af informationer på Trustpilot omfatter også Virksomhedens brug af widgets og lignende tjenesteydelser.

Hvis Virksomheden har ret til at vise sine anmeldelser, accepterer Virksomheden, at denne skal fjerne og slette enhver vist anmeldelse, hvis de Brugere, der skrev de pågældende anmeldelser, eller vi, fx pga. at anmeldelserne overtræder disse Retningslinjer, anmoder herom.

6  Virksomhedsprofilside

I administrationsmodulet på Trustpilot kan Virksomheden have mulighed for at inkludere information om Virksomheden og tilføje Virksomhedens logo, varemærker eller designs. Disse vil da blive vist på Virksomhedens profilside på Trustpilot. Virksomheden må ikke inkludere information, der kan være vildledende, bedrageriske, injurierende eller på anden måde i strid med gældende lovgivning. I tillæg hertil garanterer Virksomheden, at Virksomheden - hvis denne viser logoer, varemærker og designs - har alle rettigheder til at gøre dette, og at disse logoer, designs og varemærker ikke krænker eventuelle tredjepartsrettigheder.

7  Falske anmeldelser

Formålet med Trustpilot er at stille et online anmeldelses-community til rådighed, hvor Brugere frit kan dele deres Serviceoplevelser med Virksomheden og dermed give et informativt billede af Virksomhedens service.

Tillid er afgørende for os, og vi accepterer under ingen omstændigheder falske anmeldelser. Falske anmeldelser er anmeldelser, der ikke afspejler en egentlig Serviceoplevelse, fx fordi de er blevet udarbejdet af eller for Virksomheden selv.

Vi anser direkte og indirekte udarbejdelse af falske anmeldelser for at være en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Virksomheden og os. I denne forbindelse tages der intet hensyn til, hvordan den falske anmeldelse er udarbejdet, herunder hvorvidt den er udarbejdet af en af Virksomhedens ansatte eller af en ekstern konsulent.

Vi anvender specielt udviklet software til at opfange falske anmeldelser. Anmeldelser, der vurderes at være falske, fabrikerede eller lignende vil blive slettet, flyttet eller markeret, og vi er berettigede til at offentliggøre information om dette på Virksomhedens profil på Trustpilot.

8  Anmeldelser skrevet af Virksomhedens medarbejdere

Virksomheden må ikke invitere eller på anden vis opfordre sine medarbejdere, tidligere medarbejdere, ejere eller direktører eller disses familiemedlemmer til at anmelde Virksomheden på Trustpilot.

9  Indsamling af anmeldelser på Virksomhedens adresse via Virksomhedens udstyr

Virksomheden må ikke stille udstyr til rådighed for sine Brugere til at kunne anmelde Virksomheden. Vores særligt udviklede software til opsporing af falske anmeldelser vil opfange og fjerne anmeldelser, der stammer fra den samme IP-adresse.

Vi kan give Virksomheden tilladelse til at indsamle anmeldelser på Virksomhedens egen adresse - men aldrig via Virksomhedens udstyr - hvis Virksomheden kontakter os forud for indsamlingen via e-mail til compliance@trustpilot.com og:

Vi forbeholder os dog til enhver tid retten til at afvise sådanne anmodninger og til at inddrage vores tilladelse uden forudgående varsel eller begrundelse.

10  Fjernelse af anmeldelser

Vi hoster anmeldelser som brugergenereret indhold. Fjernelse af anmeldelser er udelukkende et anliggende mellem Brugerne og os, og vores Brugerretningslinjer styrer, om og hvornår vi fjerner anmeldelser. For at undgå enhver tvivl skal det præciseres, at vi ikke fjerner anmeldelser, når for eksempel:

11  Misbrug af rapporterings- og notifikationsfunktionen

Virksomheden har mulighed for at rapportere anmeldelser, som Virksomheden mener er i strid med vores Brugerretningslinjer. Virksomheden må ikke misbruge denne rapporteringsfunktion.

Eksempler på misbrug omfatter, men er ikke begrænset til:

Vi anser sådanne handlinger for misligholdelse af den aftale, der er indgået mellem Virksomheden og os.

12  Trusler mod Brugere og Trustpilots medarbejdere

Virksomheder må ikke true, misbruge eller afpresse Brugerne. Trusler omfatter uberettigede erstatningskrav med henblik på at få konkrete anmeldelser (typisk negative) fjernet.

Herudover tolererer vi ikke trusler mod Trustpilots medarbejdere, og vi vil under ingen omstændigheder acceptere en sådan adfærd.

Vi anser truende eller voldelig adfærd for misligholdelse af den aftale, der er indgået mellem Virksomheden og os. Sådan adfærd kan føre til, at vi øjeblikkeligt blokerer Virksomhedens konto og anmelder dette til de relevante myndigheder.

13  Suspendering eller blokering af Virksomhedens virksomhedskonto

Vi kan på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel eller begrundelse, suspendere eller blokere Virksomhedens adgang til dennes virksomhedskonto og/eller specifikke funktioner i virksomhedskontoen, hvis vi mener eller mistænker, at Virksomheden opfører sig upassende eller i strid med Retningslinjerne eller gældende love eller regler. Når Virksomhedens konto og/eller specifikke funktioner bliver suspenderet eller blokeret, vil Virksomheden ikke have adgang til de tjenesteydelser, der kræver, at Virksomheden registrerer sig og/eller logger ind, såsom rapportering og besvarelse af anmeldelser.

14  Håndhævelse

Vi forbeholder os retten til at håndhæve Retningslinjerne, hvis vi konstaterer brud på Retningslinjerne, gældende love eller regler. Det samme gør sig gældende, hvis vi konstaterer adfærd, som vi mener er eller mistænker for at være upassende.